Základní  měkké dovednosti

 

1. Měkká dovednost komunikace

- schopnost naslouchání v komunikaci

- schopnost porozumění verbální a neverbální komunikaci (co je těmito formami komunikace sdělováno

- schopnost identifikace komunikačních bariér

- schopnost překonávání komunikačních bariér

- schopnost jasného a srozumitelného sdělování

- schopnost písemného vyjadřování (dopis, e-mail)

- schopnost sebereflexe

- schopnost upoutat svou komunikaci

- schopnost komunikace s různými typy lidí

- schopnost identifikovat a překonávat zlozvyky při komunikaci

- schopnost práce s informacemi

- prezentační dovednosti

 

2. Měkká dovednost kooperace

- schopnost akceptace a ochota přijímat úkoly

- schopnost akceptovat a sledovat společný cíl

- schopnost akceptovat a dodržovat dohodnutá pravidla

- schopnost, akceptace a ochota poskytovat své vědomosti a dovednosti

- schopnost a ochota respektovat představy a názory druhých

- schopnost a ochota přemýšlet s ostatními

- schopnost a snaha kompromisu

- schopnost a ochota zastávat skupinové role a pozice

- schopnost a ochota důvěřovat schopnostem ostatních

- schopnost zadávat a delegovat úkoly

- schopnost vstřícnosti, tolerance a táhnutí za jeden provaz

- schopnost vytvářet přátelskou a spolupracující atmosféru

- schopnost ocenit přínos ostatních a poskytovat jim zpětnou vazbu

- schopnost nevyhýbat se problémům a nalézat společné řešení

 

3. Měkká dovednost flexibilita

- schopnost a ochota přijímat nové myšlenky, přístupy (pružnost myšlení)

- schopnost a ochota změnit styl a metody práce

- schopnost tvůrčího (kreativního) přístupu

- schopnost, ochota a motivace inovovat

- schopnost a ochota se nechat inspirovat a nalézat inspiraci

- schopnost identifikovat rozdíly a vazby mezi jednotlivými jevy a problémy

- schopnost přenášení pozornosti mezi jednotlivými úkoly

 

4. Měkká dovednost samostatnost

- schopnost pracovat samostatně

- schopnost a ochota přijmout svěřený úkol

- schopnost identifikovat potřeby informací a požádat o ně (ptát se jen jednou)

- schopnost a ochota splnit svěřený úkol

- asertivní schopnosti

- image a profesionální chování

- schopnost sebemotivace

 

5. Měkká dovednost výkonnost

- schopnost orientovat se na výkon, výsledek

- schopnost sledovat a hodnotit cíl (jeho dosažení)

- schopnost identifikovat a definovat priority, které vedou k dosažení cíle

- schopnost podávat stabilní výkon

- schopnost podat výrazný jednorázový výkon

- schopnost být vytrvalý a houževnatý

- schopnost zvládat úkoly v přiměřeném čase a požadované kvalitě

- schopnost precizností, pečlivostí, spolehlivostí, kázní

- schopnost přijímat a poskytovat konstruktivní kritiku

- schopnost sebekontroly

- schopnost, ochota a připravenost se zlepšovat (zdokonalovat)

 

6. Měkká dovednost orientace na zákazníka

- schopnost identifikace zákaznických potřeb a přání

- schopnost identifikovat produkt vzhledem k jeho užitkům

- schopnost prezentace produktů dle zákaznických potřeb a přání (řešení problému)

- schopnost a identifikace různých typů zákazníků

- schopnost uplatňovat a dodržovat principy péče o zákazníka

- schopnost upřednostňovat potřeby a přání zákazníka před svými potřebami (řešit problémy zákazníka a ne své)

- schopnost dlouhodobé orientace na zákazníka (náš zákazník, náš pán)

 

7. Měkká dovednost aktivní přístup

- schopnost flexibility

- schopnost kreativity

- schopnost a ochota přicházet s nápady (být aktivní)

- schopnost a motivace zpracovat nápady do podoby záměrů a konceptů

- schopnost a motivace realizovat nápady a náměty (realizovat a dokončit vymyšlené)

- schopnost a ochota přijímat riziko

- schopnost předvídat příležitosti

- schopnost předvídat hrozby

- schopnost a ochota stimulovat změny

- schopnost a ochota akceptovat změny

- schopnost a ochota vnímat a kriticky hodnotit příležitosti

 

8. Měkká dovednost řešení problémů

- schopnost identifikovat a definovat problém

- ochota řešit problém

- schopnost sběru informací a práce s nimi

- schopnost navrhnou a definovat návrhy řešení problému

- schopnost hodnocení jednotlivých možnosti řešení (plus a mínus)

- schopnost vybrat a zvolit nejlepší řešení vzhledem k okolnostem

- schopnost a ochota realizovat zvolené řešení problému

- schopnost sledovat a vyhodnocovat výsledek řešení problému

- schopnost poučit se z řešení problému

- schopnost předcházet vzniku podobných problémů

 

9. Měkká dovednost zvládání zátěží

- schopnost zvládat (nepodléhat) zátěžové situace

- schopnost soustředit se pod tlakem

- schopnost pracovat s časem (zvládat čas)

- schopnost koncentrace a ostražitosti při zvládání rutinních úkolů

- schopnost přizpůsobit se změnám, problémům a nepříjemným lidem

- schopnost vytrvalosti při překonávání překážek

- schopnost vyrovnat se s neúspěchem, nezdarem

- schopnost relaxovat

 

10. Měkká dovednost organizace a plánování

- schopnost vidět celek

- schopnost celek rozložit na dílčí části a vidět mezi nimi vazby

- schopnost koordinovat dílčí aktivity

- schopnost dodržovat plán případně jej dle potřeby pozměnit

- schopnost odhadovat zdroje a prostředky nutné k vykonávání práce

- schopnost stanovovat priority

- schopnost hodnotit dosažení cílů

- schopnost časového řízení

- schopnost koordinovat svoji práci s prací ostatních

- schopnost a ochota delegovat

- schopnost systematičnosti, racionality, stále vidět splnění cíle

- schopnost předvídat

 

zpět...